« : 1973 »

بهترین طراحی لباس

برنده جایزه
Macbeth
برنده جایزه
Young Winston

بهترین فیلم

برنده جایزه
Cabaret

Best Specialised Film

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Ben Johnson

John Grierson Award

برنده جایزه
Memorial

Most Promising Newcomer to Leading Film Roles

برنده جایزه
Cabaret

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی