« : 1981 »

بهترین طراحی لباس

برنده جایزه
Kagemusha

بهترین فیلم کوتاه

برنده جایزه
Sredni Vashtar

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی