« : 1997 »

بهترین فیلمبرداری

برنده جایزه
The English Patient

بهترین طراحی لباس

برنده جایزه
Richard III

بهترین بازیگر نقش اول مرد

برنده جایزه
Geoffrey Rush

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Paul Scofield

بهترین طراحی صحنه

برنده جایزه
Richard III

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی