« : 2013 »

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Christoph Waltz

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Anne Hathaway

Outstanding British Contribution to Cinema

برنده جایزه
Tessa Ross

Special Award

برنده جایزه
Queen Elizabeth II

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی