« : 2016 »

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

برنده جایزه
Wild Tales

بهترین فیلمنامه اقتباسی

برنده جایزه
The Big Short

Outstanding British Contribution to Cinema

برنده جایزه
Angels the Costumiers

بهترین بازیگر نقش اصلی زن

برنده جایزه
Brie Larson

Current Affairs

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی