« : 2021 »

بهترین انیمیشن

برنده جایزه
Soul

بهترین کار از یک نویسنده، کارگردان یا تهیه کننده بریتانیایی

برنده جایزه
Remi Weekes

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی